Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
  • Marti
  • Primar: 10.00 - 13.00
  • Miercuri
  • Secretar: 10.00 - 13.00
  • Joi
  • Viceprimar: 10.00 - 13.00
Hotarari Consiliul Local 2017 - 2018
+ANUL 2017

1. Hotararea nr. 1 din 09-01-2017 (Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 )

2. Hotararea nr. 2 din 09-01-2017 (Hotarare privind constituirea Comisiei speciale pentru analiza si verificarea lucrarilor aferente sistemului de alimentare cu apa potabila cu finantare  din cota de dezvoltare)

3. Hotararea nr. 3 din 31-01-2017 (Hotarare pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Barcanesti, judetul Prahova)

4. Hotararea nr. 4 din 31-01-2017 (Hotarare privind insusirea raportului Comisiei speciale pentru analiza si verificarea lucrarilor aferente sistemului de alimentare cu apa potabila cu finantare din cota de dezvoltare)

5. Hotararea nr. 5 din 31-01-2017 (Hotarare privind aprobarea D.A.L.I. - Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a Indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii " Schimbare destinatie cladire gradinita in cabinete medicale umane si farmacie, amenajare drum acces, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, utilitati, imprejmuire teren, bransamente si utilitati, organizare de santier" comuna Barcanesti, sat Tatarani, nr. 26E)

6. Hotararea nr. 6 din 02.02.2017 (Hotarare privind prelungirea contractului de concesiune a serviciului public de alimentare cu apa, canalizare (inclusiv prin vidanjare ) si epurarea apelor uzate a comunei Barcanesti, judetul Prahova)

7. Hotararea nr. 7 din 20.02.2017 (Hotarare privind prelungirea contractului de concesiune a serviciului public de alimentare cu apa, canalizare (inclusiv prin vidanjare) si epurarea apelor uzate a comunei Barcanesti, judetul Prahova)

8. Hotarare nr. 8 din 28.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Schimbare destinatie cladire gradinita in cabinete medicale umane si farmacie, amenajare drum acces, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, utilitati, imprejmuire teren, bransamente si utilitati, organizare de santier" com Barcanesti, sat Tatarani, nr. 26E, T.8, A453, nr. cad. 25281, jud Prahova

9. Hotararea nr. 9 din 28.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Camin Cultural" com. Barcanesti, jud Prahova

10. Hotarare nr. 10 din 28.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si extindere retea apa si bransamente in satele Barcanesti si Ghighiu" com. Barcanesti, jud Prahova

11. Hotararea nr. 11 din 28.02.2017 pivind stabilirea numarului de membrii ai comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Barcanesti, judetul Prahova si componenta nominala a acestora.

12. Hotararea nr. 12 din 28.02.2017 privind desemnarea Primarului comunei Barcanesti ca reprezentant al comunei Barcanesti, judetul Prahova in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Polul de crestere Ploiesti  - Prahova", precum si desemnarea unui inlocuitor al acestuia

13. Hotararea nr. 13 din data de 30.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta 

14. Hotararea nr. 14 din data de 30.03.2017 privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publica a comunei Barcanesti

15. Hotararea nr. 15 din data de 30.03.2017 privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Barcanesti, judetul Prahova pentru anul scolar 2017 - 2018

16. Hotararea nr. 16 din data de 30.03.2017 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2016 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

17. Hotararea nr. 17 din data de 30.03.2017 privind aprobare acord de folosinta de catre ENGIE ROMANIA SA a unor terenuri in suprafata totala de 4 mp, situate in comuna Barcanesti, judetul Prahova, unde sunt amplasate 4 statii de protectie catodica

18. Hotararea nr. 18 din data de 30.03.2017 privind aprobarea "Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate" in comuna Barcanesti, jud Prahova

19. Hotararea nr. 19 din data de 30.03.2017 privind revocarea HCL Barcanesti privind modificarea contractului de concesiune a Serviciului public "Alimentare cu apa a comunei Barcanesti" nr. 20/19.03.2012

20. Hotararea nr. 20 din data de 03.04.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local pe anul 2016 in anul 2017

21. Hotararea nr. 21 din data de 03.04.2017 privind aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 2017

22. Hotarare nr. 22 din data de 27.04.2017 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I 2017

23. Hotarare nr. 23 din data de 27.04.2017 privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii

24. Hotarare nr. 24 din data de 27.04.2017 privind aprobarea redeventei pentru activitatea de alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare prestata de SC CAPOLES SERV SRL si a actului aditional nr. 6 la Contractul de concesiune a serviciului public de alimentare cu apa, canalizare (inclusiv prin vidanjare) si epurarea apelor uzate a comunei Barcanesti, judetul Prahova nr. 638/2000 

26. Hotararea nr. 26 din data de 29.05.2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016

27. Hotararea nr. 27 din data de 29.05.2017 privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora in semestrul II al anului scolar 2016-2017

28. Hotararea nr. 28 din data de 29.05.2017 privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante din organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

29. Hotararea nr. 29 din data de 29.05.2017 privind aprobarea modificarii tarifelor la serviciile de salubrizare, operator SC Rosal Grup S.A.

30. Hotararea nr. 30 din data de 31.05.2017 privind prelungirea termenului de valabilitate a unor contracte de locatiune pentru spatii locative ce apartin domeniului privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova

31. Hotararea nr. 35 din data de 26.07.2017 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II 2017

32. Hotararea nr. 36 din data de 26.07.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2017

33. Hotararea nr. 37 din data de 26.07.2017 privind aprobarea aindemnizatiei maxima lunara de care beneficiaza consilierii locali din cadrul Consiliului Local Barcanesti pentru participarea la sedinte

34. Hotararea nr. 38 din data de 26.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

35. Hotararea nr. 39 din data de 26.07.2017 privind aprobarea infiintarii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in comuna Barcanesti, jud. Prahova, a Regulamentului de Organizare si functionare a Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in comuna Barcanesti, judetul Prahova

36. Hotararea nr. 40 din data de 26.07.2017 privind reorganizarea Comisiei Comunitara Consultativa la nivelul comunei Barcanesti si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei Comunitare Consultative

37. Hotararea nr. 43 din data de 29.08.2017 privind scoaterea din evidenta curenta a creantelor unor contribuabili persoane fizice si trecerea lor intr-o evidenta separata.

-Anexa nr. 1 la HCL 43 din data de 29.08.2017;

-Anexa nr. 2 la HCL 43 din data de 29.08.2017;

-Anexa nr. 3 la HCL 43 din data de 29.08.2017;

-Anexa nr. 4 la HCL 43 din data de 29.08.2017;

38. Hotararea nr. 44 din data de 29.08.2017 pentru revocarea H.C.L. Barcanesti nr. 24 din data de 27.04.2017 privind aprobarea redeventei pentru activitatea de alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare prestata de SC CAPOLES SERV SRL si a actului aditional nr. 6 la Contractul de concesiune a serviciului public de alimentare cu apa, canalizare (inclusiv prin vidanjare) si epurarea apelor uzate a comunei Barcanesti, judetul Prahova nr. 638/2000.

39. Hotararea nr. 45 din data de 29.08.2017 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Barcanesti, judetul Prahova.

-Componenta Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Barcanesti;

-Organigrama S.V.S.U. din localitatea Barcanesti;

-Regulament de organizare si functionare a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Barcanesti.

40. Hotararea nr. 46 din data de 29.08.2017 privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Barcanesti, sat Tatarani, Drum exploatare De 96, judetul Prahova"

41. Hotararea nr. 47 din data de 29.08.2017 privind asocierea comunei Barcanesti cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public "Decolmatare si desfundare canal evacuare ape pluviale"

42. Hotararea nr. 48 din data de 27.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta;

43. Hotararea nr. 49 din data de 27.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Barcanesti in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Barcanesti

44. Hotararea nr. 50 din data de 27.09.2017 privind aprobarea SF-"Modernizare iluminat public in comuna Barcanesti, jud Prahova", indicatorii tehnico-economici si valoarea investitiei

45. Hotararea nr. 51 din data de 27.09.2017 privind aprobare SF-"Extindere retea distributie gaze naturale in localitatea Ghighiu, Comuna Barcanesti, Judetul Prahova", indicatorii tehnico-economici si valoarea investitiei

46. Hotararea nr. 52 din data de 27.09.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2017

47. Hotararea nr. 53 din data de 27.09.2017 privind prelungirea perioadei de inchiriere pentru terenul apartinand domeniului public in suprafata de 73 mp, situat in comuna Barcanesti, judetul Prahova

48. Hotararea nr. 54 din data de 16.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local "a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2017

49. Hotararea nr. 55 din data de 16.10.2017 privind asocierea comunei Barcanesti cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public "Construire retea apa potabila si bransamente in satele Barcanesti si Ghighiu si organizare de santier

50. Hotararea nr. 56 din data de 30.10.2017 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul I anul 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati;

51. Hotararea nr. 57 din data de 30.10.2017 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III 2017

52. Hotararea nr. 58 din data de 30.10.2017 privind avizarea Studiului de oportunitate referitor la intocmire P.U.Z.-"Schimbare partiala destinatie teren din zona locuinte si functiuni complementare in zona cai de comunicatii si parcelare (S=1930 mp) pentru amplasare locuinta (Sstudiat=2497 mp) comuna Barcanesti, sat Tatarani, nr. cadastral 25350, 23565 (Ds 916), tarla 17, parcelele Cc 942, A 943"

53. Hotararea nr. 59 din data de 30.10.2017 privind aprobarea Planului de ocupare functiilor publice pentru anul 2018

54. Hotararea nr. 60 din data de 03.11.2017 privind aprobare SF- "Sisteme de canalizare menajera si epurare apa - etapa I - Retea de canalizare sat Ghighiu, comuna Barcanesti", indicatorii tehnico-economici si valoarea investitiei

55. Hotararea nr. 61 din data de 03.11.2017 privind aprobare SF- "Reabilitari si extinderi conducte de alimentare cu apa in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova" (Etapa a 3-a), indicatorii tehnico-economici si valoarea investitiei

56. Hotararea nr. 62 din data de 28.11.2017 privind acordul de principiu al Comunei Barcanesti pentru a beneficia S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. de ajutor de minimis sub forma facilitatilor fiscale prevazute la art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale;

57. Hotararea nr. 63 din data de 28.11.2017 privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora in semestrul I al anului scolar 2017-2018;

58. Hotararea nr. 64 din data de 28.11.2017 privind organizarea asezamantului cultural "Centrul Cultural-Istoric Mihai Viteazu" si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului cultural - Istoric Mihai Viteazu"

59. Hotararea nr. 65 din data de 28.11.2017 privind aprobarea transformarii unei functii contractuale vacante din organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

60. Hotararea nr. 66 din data de 28.11.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 38/26.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

61. Hotararea nr. 67 din data de 28.11.2017 privind avizarea Studiului de oportunitate referitor la intocmire P.U.Z. - "Extindere intravilan pentru zona de locuinte si functiuni complementare, zona spatii verzi - perdele de protectie si zona mixta cai de comunicatii rutiere si dotari aferente si institutii si servicii"

62. Hotararea nr. 68 din data de 21.12.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

63. Hotararea nr. 69 din data de 21.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2017

64. Hotararea nr. 70 din data de 27.12.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Barcanesti

65. Hotararea nr. 71 din data de 27.12.2017 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local prntru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2018

66. Hotararea nr. 72 din data de 27.12.2017 privind aprobarea numarului total de asistenti personali si numarul total de indemnizatii de insotitor pentru anul 2018 

67. Hotararea nr. 73 din data de 27.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta altele decat cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare 

68. Hotararea nr. 74 din data de 27.12.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova

69. Hotararea nr. 75 din data de 27.12.2017 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV 2017

70. Hotararea nr. 76 din data de 27.12.2017 privind suplimentarea numarului de burse sociale acordate elevilor Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazar - comuna Barcanesti

71. Hotararea nr. 77 din data de 27.12.2017 privind aprobarea SF- "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Barcanesti", indicatorii tehnico-economici si valoarea investitiei

72. Hotararea nr. 78 din data de 27.12.2017 privind aprobarea transformarii unei functii contractuale vacante din organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

73. Hotararea nr. 79 din data de 27.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

74. Hotararea nr. 80 din data de 27.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

75. Hotararea nr. 81 din data de 27.12.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Barcanesti in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Barcanesti